Η πληροφορία για τη στήριξη των υποψηφίων από τα κόμματα προέρχεται
από το υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης